Vstup do školy

Elektronický přístupový systém pro žáky

 
Obecné informace
Elektronický přístupový systém pomáhá zabezpečit větší bezpečnost žáků, napomáhá zabezpečit majetek školy a žáků. Jádrem řešení je přístup žáků a zaměstnanců školy pomocí čipů. Do školy je tak z velké části zabráněno vstupu osobám, které zde nemají žádný důvod ke vstupu.

Přístupové čipy mohou být vydány pouze:
• Aktuálně zapsaným žákům
• Zaměstnancům školy
• Vedoucím zájmových kroužků
• Dalším osobám pravidelně vstupujícím do budovy školy dle rozhodnutí ředitele a po předložení občanského průkazu

Čipy jsou všem žákům vydány a slouží několik let současně i pro stravovací evidenci (přihlašování a odhlašování oběda). Držitel čipu nesmí tento čip nikomu zapůjčit. V případě jejich ztráty tuto událost ihned nahlásí v kanceláři školy, čip bude zablokován a žák si zakoupí nový v kanceláři školy (nejpozději do 48 hodin). Za vydání čipu se platí jeho aktuální cena (v současné době 100,- Kč).
Všechny přístupy jsou evidovány a archivovány. Každá osoba se musí při průchodu dveřmi v obou směrech registrovat přiložením čipu. Při otevírání dveří vyčkejte na odblokování elektromagnetického zámku, které je indikováno optickým signálem.

Vstup pro žáky
Pro vstup do školy je otevřen hlavní vchod. Žáci, kteří navštěvují školní družinu, mají povolený vstup od 6.00 hod. Ostatní žáci vstupují do školy od 7.25 hod, v případě kroužků od 6.40 hod. Při příchodu žák přiloží čip k terminálu a počká, až se rozsvítí světýlko, po rozsvícení okamžitě odchází a uvolňuje místo pro dalšího.
Odchod a příchod v průběhu vyučování (např. lékař)
Při příchodu mimo stanovenou dobu žák NEZVONÍ na kancelář, čipuje u vchodových dveří.
Příchod a vyzvedávání dětí ze školy a školní družiny
Žáci vstupují do školy samostatně s použitím čipů, bez doprovodu rodičů. Pro rodiče, kteří čekají na své děti nebo je vyzvedávají ze školní družiny, je určen dveřní meziprostor u vchodu pro žáky. Prostor dostatečně chrání čekající před nepřízní počasí. Z důvodů bezpečnostních, ale i hygienických není umožněn přístup do šaten a oddělení školní družiny či tříd.  Rodiče u vchodu zazvoní, nahlásí své jméno a jméno vyzvedávaného dítěte a poté vyčkají ve vymezeném meziprostoru příchodu svých dětí.
Přístup cizích osob (rodiče, návštěvy)
Všechny návštěvy vstupují do školy vchodem pro žáky. Tyto osoby pomocí zvonku umístěného u dveří kontaktují kancelář či ředitelnu školy a oznámí, za kým přišli na jednání. Školu opouští vchodem pro žáky po zazvonění na ZVONEK a čekají na otevření.
Třídní schůzky, akce pro rodiče ve škole
Ve dnech třídních schůzek a dalších akcí bude rodičům umožněn vstup i bez použití čipů vchodem pro žáky.
Požární poplach, evakuace objektu, použití únikových uzávěr dveří
V případě požáru nebo při nezbytnosti evakuace objektu z jiných důvodů se k otevření dveří použijí únikové uzávěry. Alternativně jsou v blízkosti dveří umístěna bezpečnostní tlačítka. Přitom se odblokují dveře, rozezvučí se siréna.  Zneužití tohoto systému žáky se hodnotí jako vážné porušení školního řádu! Zneužití ostatními osobami je hlášeno policii. Případné výjezdy jsou hrazeny osobami, které toto zneužily.
Přístup v době prázdnin a ve dnech pracovního klidu a státem uznaných svátcích
Přístup má pouze vedení školy, školník a uklízečky.
Uzavření školy
Provoz školy je od 6.00 hod. do 16, 30 hod. Po této době je škola uzamčena a není umožněn přístup pomocí čipů.
     Fond Vysočiny