Výchovný poradce

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
 
Výchovná poradkyně: Mgr. Renata Doležalová
                                   e-mail: dolezalova@zsvberanov.cz, 736 487 022

Konzultační hodiny v roce 2023 /2024:  PO 8,45 - 9,30; ČT 13, 00 - 14, 00
 

V jiných dnech  po dohodě
 

Výchovné poradenství zahrnuje tyto oblasti:
 
1. péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
2. péče o žáky mimořádně nadané
3. poradenství k volbě povolání, aktuální informace k přijímacímu řízení
4.  řešení výchovných problémů (spolupráce s třídními učiteli, asistentkou pedagoga)
5.  individuální konzultace rodičů a žáků
6.  spolupráce s odbornými pracovišti -  PPP Jihlava, SPC Jihlava, OSPOD Jihlava
 
 
Důležité odkazy:
Pedagogicko-psychologická poradna, Legionářů 6, Jihlava, www.pppjihlava.estranky.cz ,  
telefon:  567 572 416
Mateřská škola a speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28, www.msdemlova.cz,
telefon : 567 331 710
Psychické problémy dítěte
Linka bezpečí – www.linkabezpeci.cz, telefon: 116 111 (bezplatné číslo, nonstop)
Psychocentrum, Pod Příkopem 4, Jihlava, www.psychocentrum.cz, telefon 567 308 855
Psychiatrické problémy dítěte
MUDr. Emil Herr (pedopsychiatrická ordinace), Brněnská 455/54, Jihlava,telefon 567 552 252

Řemeslo má zlaté dno - 5 samostatných dokumentů – truhlář, kovář, obkladač, sklář a krejčí - vzniklých v rámci Roku řemesel v Kraji Vysočina
https://www.youtube.com/watch?v=UgFZJ7lTLiA&list=PLStx_5khqqcYjIdUrJrq7R-_9kYuAJ0jf

Publikace Střední školy zřizované Krajem Vysočina: 
http://www.kr-vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4076829

 
     Fond Vysočiny
     
https://www.high-endrolex.com/39