Ukončené projekty


 
 


 Moderní učitel 21. století

Projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při efektivní a účelné integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.
Projekt je určen pro pedagogické pracovníky partnerských základních a středních škol a jejich ředitele. V rámci projektu budou ředitelé a jimi určení zaměstnanci proškoleni k veřejným zakázkám, pedagogové škol budou proškoleni na efektivní využití stávající techniky školy v oblastech vzdělávání a na možnosti využití moderní dotykové techniky v procesu vzdělávání.
V rámci projektu bude realizován nákup dotykových zařízení pro učitele včetně aplikací moderní ICT do konkrétních předmětů (fyzika, cizí jazyk, apod.) na partnerských školách. Pro realizované školení je připravena mohutná a rozsáhlá e-learningová podpora. Aktivity garantuje a jejich hlavní část zajišťuje Centrum dalšího vzdělávání – Cedupoint, při Katedře telekomunikační techniky, FEL,ČVUT v Praze.
Naše škola vystupuje v projektu jako partner, který se účastní klíčových aktivit projektu a získali jsme 323 800,- Kč na nákup dotykových technologií pro učitele, kteří absolvují kurz na její využití ve výuce.
Doba realizace:  září 2014 – červenec 2015

 
 


ČTEME S POROZUMĚNÍM A KOMUNIKUJEME V ANGLIČTINĚ
 
REG.Č. CZ.1.07/1.1.00/56.0065
 
 
Příjemce dotace: ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace
 
Výše dotace: 585 558,- Kč
 
Účel dotace:  Zvýšení kvality počátečního vzdělávání prostřednictvím provádění klíčových aktivit a naplnění výstupů zvolených typů šablon
 
Klíčové aktivity: 
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
 
4. Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky
 
Doba realizace: 1. 7. – 31. 12. 2015


Otevřená škola

 


PROJEKT „ Otevřená škola“, CZ.1.07/1.1.00/46.0005
Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Doba trvání projektu:  Květen  2014 – červen  2015.
Příjemce projektu: Statutární město Jihlava
Partner projektu: Společnost pro kvalitu školy, o.s. Ostrava

Statutární město Jihlava získalo dotaci z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a spolu s partnerem projektu Společnost pro kvalitu školy Ostrava, o.s. realizuje projekt z oblasti inkluzivního vzdělávání, ve kterém budou podpořeni žáci ohrožení školním neúspěchem nebo předčasným odchodem ze školy,  vzdělávání učitelů v oblastech souvisejících s podporou těchto žáků, výměna zkušeností mezi 30 zapojenými základními školami z obce s rozšířenou působností Jihlava a podpora spolupráce základních škol a jejich zřizovatelů.

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU „ Otevřená škola“
Jedná se o pilotní projekt z oblasti inkluzivního vzdělávání, ve kterém budou podpořeni žáci ohrožení školním neúspěchem nebo předčasným odchodem ze školy, bude podpořena spolupráce a vzdělávání učitelů v oblastech souvisejících s podporou těchto žáků. Důležitým bodem projektu je výměna zkušeností mezi základními školami a podpora spolupráce základních škol a zřizovatelů, případně dalších subjektů působících v oblasti vzdělávání.
Cílovou skupinou budou žáci asi 30 škol v ORP včetně pedagogů a ředitelů.  Zapojeni budou i starostové obcí na pozici garantů projektu, budou mít tak možnost se seznámit se zpracováním a plněním vzdělávacích programů. Vzhledem k tomu, že v příštím projektovém období bude většina projektů v oblasti vzdělávání probíhat přes obce s regionální působností, tzn. přes zřizovatele škol, je zapojení obcí do tohoto pilotního projektu důležitým úkolem.
Bude finančně podpořeno doučování, příprava plánů pro doučované žáky, semináře, vzájemná setkávání pedagogů a ředitelů, bude vytvořena v ORP  Rada ředitelů škol, kteří se budou podílet na zpracování koncepce lokálního strategického rozvoje škol.
V podmínkách naší školy je zapojeno   a podporováno 18 žáků a 9 učitelů – žákovských poradců.


 

EU peníze školám

Název projektu „Moderní škola“ vychází z naší koncepce vytvořit z naší školy moderní centrum vzdělání.
Celková výše dotace pro naši školu: 1 043 880,- Kč
Doba realizace projektu: 1. 9. 2011 – 28. 2. 2014

Naším záměrem bylo podpořit a individualizovat výuku žáků nadaných a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami nabídkou dělených hodin a nadstandardních volitelných předmětů. Pedagogům byla nabídnuta možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje. V rámci projektu byli žáci 2. ročníku děleni  1  hodinu na 2 skupiny a tím byly vytvořeny podmínky pro individuální přístup k žákům a možnost využití více metod a forem práce ve výuce. Vytvořili jsme 504 nových výukových materiálů v rámci šablon inovace 22, 32
V neposlední řadě jsme vybavili školu interaktivními tabulemi a další technikou.


 


Tvorba multimediálních výukových materiálů s přihlédnutím  k  potřebám ZŠ

Celkové způsobilé výdaje: 1 370 286,00 Kč

Projekt si kladl za cíl dopracovat ŠVP, provést jeho evaluaci  a  na základě získaných zkušeností uskutečnit jeho modernizaci zejména zabudováním aktivit s větším zapojením žáků do samotné výuky. Zpracovat v elektronické podobě další školní projekty a vytvořit jejich databázi.
Aktivity projektu byly zaměřeny především na žáky školy tak, aby vedly k naplnění požadovaných klíčových kompetencí, které odpovídají aktuálním potřebám na trhu práce. Další cílovou skupinou byli pedagogové, kteří prostřednictvím vzdělávání dostali   příslušné  kompetence, aby je mohli předat svým žákům.
Hlavním cílem bylo modernizovat práci pedagogů a poskytnout jim na základě získaných moderních didaktických metod a dovedností z ICT snadnější přístup ke kvalitním informacím.

V první etapě 13 vyučujících absolvovalo kurz zaměřený na získání nebo zdokonalení praktických dovedností v používání prezentačního a výukového softwaru a v ovládání multimediálních technologií.
Druhá etapa byla zaměřena na práci vyškolených osob v týmech, kde pomocí nových medií zpracovávaly vhodně vybraná výuková témata v jednotlivých předmětech.
Hlavním cílem projektu bylo vytvoření  souboru  multimediálních výukových materiálů použitelných na základní škole. Nově vytvořené materiály byly prakticky odzkoušeny ve výuce a jsou i nadále využívány.
K naplnění hlavního cíle sloužila třetí etapa, kdy tyto vytvořené výukové materiály byly zdarma zpřístupněny pedagogům z jiných škol formou workshopů.

ODKAZ NA WEBOVÉ STRÁNKY TOHOTO PROJEKTU
     Fond Vysočiny
     
https://www.high-endrolex.com/39