Důležité informace

Informace o školní jídelně
 
Provoz školní jídelny je od 6:00 hod. do 14:30 hod.
Doba výdeje stravy je od 11:00 hod. do 13:30 hod.
 a) obědy pro žáky a zaměstnance ZŠ – po ukončení vyučování
 b) obědy pro dospělé a cizí strávníky od 11:00 – 11:30 hod.
Z hygienických důvodů musí dospělí cizí strávníci dodržovat přesně dobu výdeje  pro ně určenou, aby se v jídelně nekřížil výdej společně se žáky ZŠ. Rovněž rodičům je z těchto důvodů vstup do jídelny zakázán!
 
Objednávka obědů
Strávník, který odevzdá přihlášku ke stravování, si zakoupí u vedoucí ŠJ čip, záloha je 100,-Kč. Čip slouží nejen k volbě druhu jídla, ale i ke vstupu do budovy Základní školy. Automaticky jsou všichni strávníci přihlášeni na oběd č. 1. (po úhradě). Oběd číslo 2 si žák (zák. zástupce) může objednat na následující týden nejpozději do středy v aktuálním týdnu a to do 13:30 hodin. Je možná i volba on-line přes internet. Poté se objednávky uzavírají a volba již není možná.
Přihlášení a odhlášení stravy 
Na začátku každého nového školního roku jsou  děti  MŠ a žáci ZŠ povinni opět se přihlásit. Přihlášky a odhlášky v průběhu školního roku - předchozí den do 14.00 hod, výjimečně ráno do 6.30 hod odhlašovaného dne. Žáci ZŠ a děti MŠ v době nemoci nemají nárok na oběd ve školní jídelně (kromě prvního dne nemoci, kdy si oběd můžou vyzvednout do jídlonosiče v době stanovené pro cizí strávníky). V další dny nemoci je povinností strávníka nebo jeho zákonného zástupce obědy odhlásit. Neodhlášená strava propadá bez náhrad! V době prázdnin a ředitelského volna je strava žákům automaticky odhlášena.
Odhlašování obědů je možné telefonicky tel. 567218053, 734243017, formou SMS, e-mailem: kalivodova@zsvberanov.cz. Nejpozději do 7 hodin ráno. Pokud tak nebude učiněno, oběd propadá.
Cena obědů
Dle platného ceníku pro školní rok zveřejněn na webu školy a nástěnce v jídelně. Cena pro děti MŠ a žáky ZŠ je stanovena cenou hodnoty potravin – finančním limitem na nákup potravin a vychází z věkových skupin strávníků dle vyhlášky č.107/2005 Sb. Do věkových skupin jsou strávníci zařazovány vždy od začátku školního roku, tj. od 1. 9. podle toho, jakého věku dosáhnou v daném školním roce, tj. až do 31.8.
Platba za stravné
Inkasem z účtu (žáci), hotovostí, fakturou (pouze dospělí strávníci). Zákonný zástupce má povinnost dodržovat pravidla plateb stravného. Stravné se platí inkasem vždy k 15 dni v aktuálním měsíci. Případné přeplatky z odhlášené stravy jsou automaticky převedeny do záloh na stravování v dalším měsíci. Veškeré přeplatky vzniklé ke konci školního roku jsou pak vráceny v měsíci červenci.
Stravné v hotovosti se platí předem nejpozději do 6 dne v měsíci. Pokud nebude do tohoto data provedena úhrada, bude strava od následujícího dne odhlášena bez dalšího upozornění, až do zaplacení.
Ostatní
Jídlo je určené k přímé spotřebě. Jídelníček je vyvěšen ve školní jídelně, na chodbách ZŠ, webových stránkách. Z provozních důvodů je možné skladbu jídelníčku změnit.

 
     Fond Vysočiny
     
https://www.high-endrolex.com/39