Kroužky


      
Žáci platí 200,- Kč/měsíc (počet kroužků nerozhoduje)

Platební období: říjen – leden (platba do 26. října 2019  800,- Kč)
Keramika: 600,- Kč/pololetí
únor – květen (platba do 28. 2. 2020  800,- Kč)

BEZHOTOVOSTNÍ REŽIM! POKYNY NA PŘIHLÁŠCE.

Možnost odhlášky na 2. pololetí, nelze se odhlásit v průběhu období!

Odhlášení z kroužku na 2. pololetí je možno pouze na základě písemné žádosti určené ZÁSTUPKYNI ŘEDITELE, a to nejpozději do 24. 1. 2020.


Směrnice ke stanovení výše úplaty za  vzdělávání
a školské služby ve školním klubu

Obecná ustanovení
Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.
Školní klub se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu -vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 
1. Stanovení výše úplaty
a) Ředitelka školy touto směrnicí stanovila pro školní rok 2018/2019 úplatu za vzdělávání
a školské služby v hodnotě 200 Kč za   měsíc  na žáka  s účinností od 1.10. 2018.  Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou vedlejší prázdniny. V případě dlouhodobé nemoci dítěte, pobytu v lázních apod. bude poplatek na základě žádosti zákonného zástupce upraven.
b) Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který má nárok na  sociální příplatek (§20 až 22 zákona č. 117 / 1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů) a tuto skutečnost prokáže řediteli školy.
c) Od úplaty je osvobozena fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (§36 až 43 zákona č. 117 / 1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů) a tuto skutečnost prokáže řediteli školy.
2. Prokázání nároku na osvobození od úplaty
    1. Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní sociální podpory o přiznání sociálního příplatku nebo o přiznání dávky pěstounské péče.
  1. Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém plátce nárok na osvobození od úplaty řediteli  prokáže.
3. Řízení o snížení nebo prominutí úplaty
a) Žadatel o snížení nebo prominutí úplaty předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů, kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování soc. příplatku nebo potvrzení o pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek skutečně vyplácen.
b) Ředitelka školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění
a podle ustanovení školského zákona  č. 561/2004 Sb. v platném znění rozhodne o snížení nebo prominutí úplaty.
c) Údaj o snížení nebo prominutí úplaty je veden v dokumentaci žáka ve ŠK.
3. Podmínky úplaty
  Způsob úhrady: Bezhotovostní platby prostřednictvím sporožirových nebo běžných účtů, formou jednorázového příkazu k úhradě na částku 800,--Kč (říjen - leden) se splatností nejpozději do 26. 10. a 800,--Kč (únor – květen)se splatností nejpozději do 28.2. , ve prospěch účtu 1467695349/0800
Pokud za žáka není úplata uhrazena v řádném  termínu, ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze ŠK (po předchozím písemném  upozornění zákonného  zástupce).
4. Použití úplaty
Úplata bude použita na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD.
Ve Velkém Beranově, dne  1. 10. 2018                     
 
                                                                                    Mgr. Zdeňka Pavlíčková
 Kroužky 2019/2020

    
     JMÉNO                              NÁZEV                                             DEN                          TŘÍDY     
 
Oltová flétna pondělí 13.00 1.,2.,3.třída
Jilečková sportovní pondělí 14.00 3. – 5.třída
Tumová keramika pondělí 13.00 2.- 9.třída
Štaigerová cvičení z M úterý  6.30 9.třída
Janoušek florbal 6.- 7.tř. úterý  14.10 6. – 7.třída
Oberreiterová cvičení z Čj středa  6.30 9.třída
Kuťáková vaření středa  13.00 3.- 5.třída
Horsáková čtenářský klub středa 13.30 6. – 9.třída
Janoušek florbal 8.- 9.tř. středa  14.10 8. – 9.třída
Active Žďár tanec středa  15.15 1.- 9.třída
Valentová sportovní čtvrtek 13.15 1., 2.třída
Křížová deskové hry čtvrtek 13.30 3.- 5.třída
Dočekal Lego a jiné stavebnice čtvrtek  13.45 6. – 7.třída
Staňková florbal 3. – 5.třída pátek  13.15 3.– 5.třída
Valentová turistický 1 x měsíčně,pátek 3.- 5.třída
       
                                  
                                                                                                      
    
 
     Fond Vysočiny