O nás

Základní škola Velký Beranov, okres Jihlava je plně organizovaná základní škola s 1. - 9. ročníkem. Škola je umístěna od roku 1992, kdy byl celý komplex dokončen, na okraji obce. V okolí školy jsou rozsáhlé travnaté plochy osázené stromy a keři. V areálu školy se nachází travnaté hřiště na malou kopanou a víceúčelový asfaltový kurt. Od 9. 7. 2013 probíhala do 5. 11. 2013 rekonstrukce budovy (výměna oken, zateplení pláště budovy a střechy). Investorem celé akce byla Obec Velký Beranov, která získala velkou část prostředků z Fondu soudržnosti EU a Státního fondu životního prostředí  ČR. Škola se rozzářila novými barvami a zejména se zlepšily podmínky pro zajištění optimální  teploty v budově.

Část areálu se proměňuje postupně v přírodní zahradu za pomoci dotací z Fondu Vysočiny a píle žáků a zaměstnanců školy.  Školní parlament spolupracuje s vedením školy při plánování akcí. Společně se Spolkem rodičů organizujeme školní ples, zahradní slavnost a vánoční jarmark. Podporujeme interaktivní a projektovou výuku, využíváme osm interaktivních tabulí, jednu počítačovou učebnu pro výuku ICT (již od 4. třídy), jazykovou učebnu, učebnu fyziky a chemie, multimediální učebnu. Od roku 2013 je ve škole využívána keramická dílna s pecí a hrnčířským kruhem, kde probíhají volnočasové aktivity s výtvarným zaměřením (výtvarný kroužek, keramika). Tělocvična je zázemím pro výuku tělesné výchovy a sportovních kroužků. Každoročně nabízíme žákům školy pestrou nabídku volnočasových aktivit.
Ve školní jídelně si děti vybírají ze dvou jídel, zdravou výživu podporujeme i aktivní účastí v projektech MŠMT Školní mléko a Ovoce do škol. Školní jídelna byla v posledních letech třikrát oceněna v soutěži O nejlepší školní oběd, v níž se umísťovala na 2. místě, a letos  skončila na 4. místě. Dlouhodobě tak dokazuje, že se u nás vaří opravdu dobře a chutně. Zaměřujeme  se trvale na poskytování zdravého a nutričně vyváženého jídla pro děti a žáky, žáci mohou prostřednictvím parlamentu navrhovat kompletní jídlo, které se podle jejich přání vaří.

V letošním školním roce 2019/2020 navštěvuje  naši školu 196 dětí, 5 pak plní povinnou školní docházku v zahraničí.  Žáci se učí podle Školního vzdělávacího programu Škola pro každého, jehož čtvrtá verze byla vydána k 1. 9. 2016 a od 1. 9. 2017 byla doplněna dodatkem reagujícím na zavedení povinné výuky plavání.  V letošním roce jsou zavedeny volitelné předměty Konverzace v anglickém jazyce a sportovní hry  v   7. třídě, Cvičení z českého jazyka v 8. a 9. třídě, In formatika v 8. třídě.   Od 8. třídy je vyučován 2. cizí jazyk - němčina - jako povinný předmět.
V tomto školním roce plánujeme projektové dny zaměřené na mediální výchovu, vánoční projekty, připravujeme exkurze (Dalešice a Dukovany), LVK v Krkonoších, 12. školní ples (28. 2. 2020),   žáci 9. tříd budou opět obhajovat své absolventské práce a školní rok ukončíme zahradní slavností.

Naše škola je zapojena do evropských projektů, díky kterým se mohou naši pedagogové vzdělávat, pomáháme dětem ohrožených školním neúspěchem atd.

Ve škole se zaměřujeme na posilování vztahu dětí k prostředí,  v němž žijí, ohleduplost k přírodě. Třídíme odpad, organizujeme sběrové dny,  jsme již několik let zapojeni do projektu Recyklohraní a environmentální aktivity jsou nedílnou součástí činnosti školy, spolupracujeme s centry ekologické výchovy na Chaloupkách nebo PodPovrch Jihlava.

Naší prvořadou snahou je proměnit školu v prostředí, kde se dětem dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro jejich život . (ŠVP, Škola pro každého, 2016)
 
     Fond Vysočiny