O nás

Základní škola Velký Beranov, okres Jihlava je plně organizovaná základní škola s 1. - 9. ročníkem. Škola je umístěna od roku 1992, kdy byl celý komplex dokončen, na okraji obce. V okolí školy jsou rozsáhlé travnaté plochy osázené stromy a keři, ke kterým přibývají i dřeviny vysázené vycházejícími žáky.  V areálu školy se nachází travnaté hřiště na malou kopanou a víceúčelový asfaltový kurt. V červenci 2020 přibylo i moderní workoutové hřiště. V roce 2013 proběhla  rekonstrukce budovy (výměna oken, zateplení pláště budovy a střechy). Investorem celé akce byla Obec Velký Beranov, která získala velkou část prostředků z Fondu soudržnosti EU a Státního fondu životního prostředí  ČR. Škola se rozzářila novými barvami a zejména se zlepšily podmínky pro zajištění optimální  teploty v budově. O prázdninách 2021 byla dokončena před čtyřmi lety započatá rekonstrukce sociálního zařízení v celé škole.
Část areálu se proměňuje postupně v přírodní zahradu za pomoci dotací z Fondu Vysočiny a píle žáků a zaměstnanců školy.  Školní parlament spolupracuje s vedením školy při plánování akcí. Společně se Spolkem rodičů organizujeme školní ples, zahradní slavnost a vánoční jarmark. Podporujeme interaktivní a projektovou výuku, využíváme  interaktivní tabule v kmenových a odborných učebnách, moderní  v září 2020 zprovozněnou počítačovou učebnu pro výuku ICT, jazykovou učebnu, učebnu fyziky, chemie a přírodopisu.  Od roku 2013 je ve škole využívána keramická dílna s pecí a hrnčířským kruhem, kde probíhají volnočasové aktivity s výtvarným zaměřením (výtvarný kroužek, keramika). Tělocvična je zázemím pro výuku tělesné výchovy a sportovních kroužků. Každoročně nabízíme žákům školy pestrou nabídku volnočasových aktivit.
Ve školní jídelně si děti vybírají ze dvou jídel, zdravou výživu podporujeme i aktivní účastí v projektech MŠMT Školní mléko a Ovoce do škol. Školní jídelna byla v posledních letech třikrát oceněna v soutěži O nejlepší školní oběd, v níž se umísťovala na 2. místě, a letos  skončila na 4. místě. Dlouhodobě tak dokazuje, že se u nás vaří opravdu dobře a chutně. Zaměřujeme  se trvale na poskytování zdravého a nutričně vyváženého jídla pro děti a žáky, žáci mohou prostřednictvím parlamentu navrhovat kompletní jídlo, které se podle jejich přání vaří.

Ve  školním roce 2021/2022 navštěvuje  naši školu 213 dětí, 1 plní povinnou školní docházku v zahraničí.  Žáci se učí podle Školního vzdělávacího programu Škola pro každého, jehož čtvrtá verze byla vydána k 1. 9. 2016 a od 1. 9. 2017 byla doplněna dodatkem reagujícím na zavedení povinné výuky plavání.  V letošním roce jsou zavedeny volitelné předměty Konverzace v anglickém jazyce  v   7. třídě, Cvičení z českého jazyka v 8. a 9. třídě, Informatika v 8. třídě.   Od 8. třídy je vyučován 2. cizí jazyk - němčina - jako povinný předmět.
V tomto školním roce plánujeme projektové dny, vánoční projekty,  připravujeme exkurze (Praha, Vida Brno), LVK v Krkonoších, 13. školní ples (18.3. 2022),   žáci 9. tříd budou opět obhajovat své absolventské práce a školní rok ukončíme zahradní slavností. Plánování akcí a např. kroužků je ovlivněno opatřeními k zabránění šíření koronaviru a záleží na aktuální epidemiologické situaci v regionu.

Naše škola je zapojena do evropských projektů (Šablony II, III, IKAP II), díky kterým se mohou naši pedagogové vzdělávat, pomáháme dětem ohrožených školním neúspěchem atd., podporujeme čtenářskou gramotnost a badatelské prvky výuky a rozšiřujeme vybavení školy moderními technologiemi.

Ve škole se zaměřujeme na posilování vztahu dětí k prostředí,  v němž žijí, ohleduplost k přírodě. Třídíme odpad,  jsme již několik let zapojeni do projektu Recyklohraní a environmentální aktivity jsou nedílnou součástí činnosti školy, spolupracujeme s centry ekologické výchovy na Chaloupkách nebo PodPovrch Jihlava.

Naší prvořadou snahou je proměnit školu v prostředí, kde se dětem dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro jejich život . (ŠVP, Škola pro každého, 2016)
     Fond Vysočiny