Žádost - ošetřovné

INFORMACE K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ K UZAVŘENÍ ŠKOL

Vyjádření ředitelky školy

Vážení rodiče, 

dle nařízení MZ ČR je nařízen zákaz vstupu žáků do budovy školy od 11. března 2020. 

Můžete si  ve škole nechat potvrdit ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 13 LET  u účetní  školy, p. Hegnerové.  Žádost podávejte elektronicky na adresu: hegnerova@zsvberanov.cz
Do emailu uveďte jméno, příjmení dítěte a třídu a rodné číslo dítěte. Tiskopis vyplníme a naskenovaný pošleme na email zpět. I vy pak můžete tuto Žádost o ošetřovné poslat svému zaměstnavateli v elektronické podobě.

Opatření platí do odvolání

Mgr. Zdeňka Pavlíčková

ředitelka školy

 

Vyjádření MZ ČR

Opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost při vzdělávání nebo studiu a týká se všech žáků a studentů. Na základní škole se pak týká také přípravných tříd a přípravného stupně základní školy speciální. Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách a školských zařízeních

Opatření je platné do odvolání.   

Opatření se týká i jiných akcí pořádaných školou pro žáky a studenty a také praktického vyučování včetně odborného výcviku.

V případě již probíhajících akcí pořádaných školou (například lyžařský kurz) je možné tyto akce dokončit. U dalších takových naplánovaných akcí doporučujeme zvážit jejich uskutečnění. Pokud škola koná další akce, které však nesouvisí přímo se vzděláváním, doporučujeme i takovéto akce zrušit nebo omezit.

Aktuální informace o zájezdu do Anglie budou doplněny po jednání s cestovní kanceláří.

Opatření se týká prezenčního vzdělávání, tedy v ZŠ celé vzdělávání, v SŠ a VOŠ při denní, večerní případně kombinované formě vzdělávání při osobní účasti. Tam, kde to podmínky školy a žáků či studentů umožní, je možné používat nástroje „distančního vzdělávání/studia“. O využití těchto nástrojů rozhoduje ředitel školy.

Školní jídelny – poskytující stravování žákům a studentům ZŠ, ZŠS, SŠ, konzervatoře a VOŠ nebudou po tuto dobu poskytovat školní stravování těmto žákům a studentům. Na jiné činnosti nemá opatření přímý vliv.

Školní družina – nebude po dobu platnosti opatření v provozu.

Zaměstnanci školy:

I nadále platí, že podle § 22a odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících je pedagogický pracovník povinen být na pracovišti zaměstnavatele v době stanovené rozvrhem jeho přímé pedagogické činnosti, v době stanovené rozvrhem jeho dohledu nad dětmi a žáky, v době zastupování jiného pedagogického pracovníka a v případech, které stanoví v souladu se zákoníkem práce zaměstnavatel.

Primárně ředitel školy přiděluje zaměstnancům (pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům) práci (např. vzdělávání s využitím nástrojů distančního vzdělávání nebo výkon prací souvisejících s přímou pedagogickou činností).

Nemůže-li ředitel školy pedagogickému pracovníkovi práci přidělovat, může mu určit dobu čerpání samostudia.

Pokud ředitel školy nemůže zaměstnanci přidělovat práci, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele.  

Ošetřovné:

Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let.

Zaměstnanec - rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

Podrobnosti včetně tiskopisu, který potvrzuje škola, jsou k dispozici na https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf.

/Mimořádné opatření MZ.pdf

/Formulář ČSSZ - žádost o ošetřování.pdf

/Informace ČSSZ o čerpání ošetřování.pdf

 

 

 

 

 
 
     Fond Vysočiny