Přijímací zkoušky ZÁPISOVÉ LÍSTKY A VŠECHNO KOLEM

Přijímací řízení ke vzdělávání na čtyřleté obory s maturitní zkouškou
Termín pro vydání zápisového lístku se prodlužuje do 30. dubna 2021.
Kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem SŠ do 31.1.2021 zůstávají v platnosti.
Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky se koná ve dnech 3. a 4. května 2021 , náhradní termín se koná ve dnech 2. a 3. června 2021.
Časový rozvrh konání jednotné přijímací zkoušky určí ministerstvo do 19.3. 2021 a zveřejní jej na svých internetových stránkách.
Ředitel školy stanoví nové termíny konání školní přijímací zkoušky nejpozději do 9. dubna 2021 a zveřejní je na internetových stránkách školy.
U jednotné přijímací zkoušky, jestliže je součástí přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022, trvá test z českého jazyka a literatury 70 minut a test z matematiky 85 minut.
Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 19. května 2021, nejpozději 21. května 2021. V případě náhradního termínu nejdříve 14. června 2021, a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.
Zápisový lístek mohou uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků (2. – 4. 6. 2021).
 
Přijímací řízení ke vzdělávání v oborech bez maturitní zkoušky
Termín pro vydání zápisového lístku se prodlužuje do 30. dubna 2021.
Kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem SŠ do 31.1.2021 zůstávají v platnosti.
Termíny školní přijímací zkoušky mohou být vyhlášeny v období od 5. 5 2021 – 19.5.2021.
Změnu termínu vyhlásí ředitel SŠ do 9. dubna 2021 na internetových stránkách školy. (pozvánka se zasílá nejpozději 14 dnů před konáním zkoušky).
Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení vyhlásí výsledky v termínu nejdříve 19. května 2021, nejpozději 21. května 2021.
Zápisový lístek mohou uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků (2. – 4. 6. 2021).

Velký Beranov, dne 17.3.2021                                                                             Mgr. Renata Doležalová, výchovná poradkyněINFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Termín konání přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:
 1. řádný termín – 3. května 2021
 2. řádný termín – 4. května 2021
(náhradní termíny: 2. června 2021, 3. června 2021)
 
Zápisový lístek
je předepsaný tiskopis k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem střední školy.
Každý obdrží pouze jeden formulář zápisového lístku (proti podpisu) v základní škole.
Zákonný zástupce žáka odevzdá zápisový lístek řediteli jedné střední školy a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.
Zápisový lístek může zákonný zástupce žáka vzít ze SŠ zpět pouze v případě, že podal odvolání na druhou SŠ a tomuto odvolání bylo vyhověno. V tom případě musí zákonný zástupce přinést na SŠ dokumenty potvrzující přijetí žáka na základě odvolání, na jejichž základě mu ředitel SŠ vydá zápisový lístek zpět a ten neprodleně doručí na druhou SŠ, na niž byl přijat na odvolání.
V případě, že žák neodevzdá zápisový lístek v řádném termínu řediteli střední školy, je na něj pohlíženo tak, že na tuto střední školu nechce nastoupit.
 
Informaci o termínech převzetí zápisového listu dostanou rodiče přes Bakaláře.

Velký Beranov, dne 12.3.2021                                                                                              Mgr. Renata Doležalová, výchovná poradkyně
 
 


Přijímací řízení
 
 
 • uchazeč podává 2 přihlášky na dvě školy nebo dva obory jedné školy
 • přihláška se podává na předepsaném tiskopisu (škola předá předvyplněnou verzi přihlášek – kontaktní údaje, známky …)
 • do přihlášky doplňujete: jméno, adresu školy, kód a název oboru, podpisy uchazeče, zákonného zástupce, případně potvrzení od lékaře (pokud je požadováno – Atlas školství, web škol)
 • obě přihlášky musí být vyplněné stejně (stejné pořadí škol !!!!)
 • 1. března 2021 – termín odevzdání přihlášek na střední školy – zajišťuje si zákonný zástupce
 
Přijímací řízení do čtyřletého oboru vzdělávání s maturitní zkouškou
 
 • jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky NEBUDE POVINNÁ
 • pokud ředitel školy rozhodne o nekonání jednotné přijímací zkoušky, musí se konat školní přijímací zkouška (ta se může konat distančním způsobem), může také rozhodnout o jiném podílu jednotné přijímací zkoušky na celkovém hodnocení přijímacího řízení
 • do 8. 3. 2021 může ředitel školy rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky nebo školní přijímací zkoušky pokud:
 • tuto možnost uvede v kritériích přijímání pro první kolo přijímací řízení (do 31.1.2021) a zároveň je počet přijatých přihlášek ke vzdělávání nižší než ředitelem vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů: informace o nekonání zkoušek zveřejní nejpozději 8. 3. 2021 na internetových stránkách školy a sdělí toto do 19. 3. 2021 uchazečům.
 
 
 • termíny zkoušek: 12. a 13. dubna 2021
 
 
 • uchazeč podává 2 přihlášky: každý může konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech bez ohledu na to, zda
 • podal pouze jedinou přihlášku do oboru vzdělávání, ve kterém by se za standardní situace konala jednotná přijímací zkouška, nebo
 • podal jednu přihlášku do oboru vzdělávání bez maturitní zkoušky a jednu do oboru vzdělávání, kde se bude konat, nebo
 • podal obě přihlášky do boru vzdělávání s maturitní zkouškou, ale v jednom oboru se z rozhodnutí ředitele jednotná přijímací zkouška konat nebude (uchazeč tedy může konat zkoušku v obou termínech na stejné škole)
 • zveřejnění přijatých uchazečů nejdříve 28. dubna 2021
 • přijímací řízení je ukončeno doručením zápisového lístku na vybranou střední školu, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí
 • zápisový lístek bude předán zákonnému zástupci proti podpisu v ZŠ
 
     Fond Vysočiny