Přijímací zkoušky DŮLEŽITÉ PRO ŽÁKY 9. TŘÍDY A JEJICH RODIČE

Přijímací řízení
 
 
 • uchazeč podává 2 přihlášky na dvě školy nebo dva obory jedné školy
 • přihláška se podává na předepsaném tiskopisu (škola předá předvyplněnou verzi přihlášek – kontaktní údaje, známky …)
 • do přihlášky doplňujete: jméno, adresu školy, kód a název oboru, podpisy uchazeče, zákonného zástupce, případně potvrzení od lékaře (pokud je požadováno – Atlas školství, web škol)
 • obě přihlášky musí být vyplněné stejně (stejné pořadí škol !!!!)
 • 1. března 2021 – termín odevzdání přihlášek na střední školy – zajišťuje si zákonný zástupce
 
Přijímací řízení do čtyřletého oboru vzdělávání s maturitní zkouškou
 
 • jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky NEBUDE POVINNÁ
 • pokud ředitel školy rozhodne o nekonání jednotné přijímací zkoušky, musí se konat školní přijímací zkouška (ta se může konat distančním způsobem), může také rozhodnout o jiném podílu jednotné přijímací zkoušky na celkovém hodnocení přijímacího řízení
 • do 8. 3. 2021 může ředitel školy rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky nebo školní přijímací zkoušky pokud:
 • tuto možnost uvede v kritériích přijímání pro první kolo přijímací řízení (do 31.1.2021) a zároveň je počet přijatých přihlášek ke vzdělávání nižší než ředitelem vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů: informace o nekonání zkoušek zveřejní nejpozději 8. 3. 2021 na internetových stránkách školy a sdělí toto do 19. 3. 2021 uchazečům.
 
 
 • termíny zkoušek: 12. a 13. dubna 2021
 
 
 • uchazeč podává 2 přihlášky: každý může konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech bez ohledu na to, zda
 • podal pouze jedinou přihlášku do oboru vzdělávání, ve kterém by se za standardní situace konala jednotná přijímací zkouška, nebo
 • podal jednu přihlášku do oboru vzdělávání bez maturitní zkoušky a jednu do oboru vzdělávání, kde se bude konat, nebo
 • podal obě přihlášky do boru vzdělávání s maturitní zkouškou, ale v jednom oboru se z rozhodnutí ředitele jednotná přijímací zkouška konat nebude (uchazeč tedy může konat zkoušku v obou termínech na stejné škole)
 • zveřejnění přijatých uchazečů nejdříve 28. dubna 2021
 • přijímací řízení je ukončeno doručením zápisového lístku na vybranou střední školu, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí
 • zápisový lístek bude předán zákonnému zástupci proti podpisu v ZŠ
 
     Fond Vysočiny