Kdo se v pondělí vrátí a jak?

Vážení rodiče, milí žáci,

jsme rádi, že se mohou vrátit do školy alespoň žáci 1. stupně, i když budou střídat prezenční výuku s distanční, a to od pondělí 12. dubna 2021. Rozhodli jsme se nejdříve vrátit do školy ty žáky, kteří jsou doma nejdéle, tedy 3., 4. a 5. třídu.
Jak to bude vypadat v týdnu od 12. dubna?
 1. Prezenční výuka (ve škole): 3., 4., 5. třída podle platného rozvrhu na školní rok 2020/2021, chirurgické roušky/respirátor  jsou POVINNÉ po celou dobu pobytu ve škole, výuky se účastní pouze zdraví žáci, změny zdravotního stavu hlásí zákonný zástupce obvyklým způsobem.
Podmínkou zařazení žáka do třídního kolektivu je TESTOVÁNÍ v pondělí a čtvrtek neinvazivními antigenními testy(s odběrem z přední části nosu). Testy mají povahu tzv. samotestů, to znamená, že si test provádí sám žák pod dohledem zaměstnance školy pověřeného k tomuto ředitelkou školy. U mladších žáků 1. stupně ZŠ (1.-3. třída) však bude připuštěna účast zákonného zástupce při testování. V případě pozitivního výsledku bude dítě izolováno a zákonný zástupce vyzván k neprodlenému vyzvednutí dítěte a řídit se pokyny lékaře a hygieny.
 
Distanční výuka: 1. a 2. třída, pokračuje v povinném distančním vzdělávání podle online rozvrhu a týdenního plánu.
 
V následujícím týdnu od 19. dubna se budou distančně vzdělávat 3., 4. a 5. třída.

2. Vstup třetích osob do školy je možný pouze po předchozí domluvě s vedením školy.
3. Obědy mají žáci automaticky přihlášeny. Individuální změny je nutno řešit samostatně s vedoucí školní jídelny.
4. Družina pro přihlášené žáky v provozu od 6, 00 do 16, 00 hodin. Pro žáky přicházející do ranní družiny platí testování v pondělí  a čtvrtek před nástupem do družiny.
5.  Možnost umístit do školy své děti i v době, kdy zbytek třídy je na distanční výuce,   mají rodiče, kteří jsou a doloží tuto skutečnost potvrzením zaměstnavatele:
 • zdravotnickými pracovníky poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo 
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil, 
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
 • zaměstnanci Finanční správy České republikyChceme-li, aby se děti mohly vrátit bezpečně do školy, měly bychom přijmout nastavená opatření a pravidla a chránit zdraví nejenom svého dítěte, ale i jeho spolužáků, učitelů a zaměstnanců školy. Děkujeme a věříme, že se nám společně podaří vytvořit podmínky pro bezpečný a trvalý návrat k prezenčnímu vzdělávání až do konce tohoto školního roku. Případné dotazy rádi zodpovíme.

Velký Beranov, 7. 4. 2021                                                                                                                 Zdeňka Pavlíčková, ředitelka školy

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=80s
 
     Fond Vysočiny