Absolventské práce

Pokyny k absolventským pracím 2019/2020

V souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 a uzavřením škol, vydává ředitelka školy pokyny k dokončení absolventských prací žáky 9. třídy:
Dlouhodobý projekt – absolventská práce je podle platné verze Školního vzdělávacího programu – základního dokumentu, podle něhož probíhá výuka ve škole-završením působení žáka deváté třídy ve škole, kdy předvede získané vědomosti, dovednosti, názory, postoje a jiné kompetence.
Součástí projektu je obvykle veřejná prezentace práce a obhajoba vlastních názorů a postojů, která vzhledem k výše uvedené situaci je v této podobě zrušena a je nahrazena povinností žáka odevzdat prezentaci vedoucímu své práce v písemné podobě (např. powerpointová prezentace nebo podle domluvy s vedoucím práce)

Postup:
1. Odevzdání absolventské práce v termínu do 29.  května 2020 vedoucímu práce. Pokud nebude v této době obnovena činnost školy s přítomností žáků, odevzdají práci elektronicky. V opačném případě vytištěnou podle pokynů a domluvy s vyučujícími – vedoucími prací.
2. Odevzdání prezentace (elektronicky) do 15. června 2020 vedoucímu práce.
3. Hodnocení-vypracování, odevzdání a prezentace práce je nedílnou součástí povinností žáka 9. třídy. Práce hodnotí komise učitelů na základě předloženého textu a prezentace.  Práce vyhovující stanoveným požadavkům je hodnocena stupni: vynikající, velmi dobrý, dostačující a nevyhovující.

 Kritéria hodnocení práce: 
- dodržení formálních náležitostí práce
- jazyková úroveň práce
- stylistická úroveň práce
- dodržení tématu práce
- naplnění tématu, úroveň práce
- věcná správnost
- využití rozličných informačních zdrojů
- grafická a výtvarná úprava práce a prezentace
- nápaditý a originální přístup k řešení problematiky


Velký Beranov, dne 8. dubna 2020                                            Zdeňka Pavlíčková , ředitelka školy

 
 
     Fond Vysočiny