Jak probíhala výuka ?

Na co bych nechtěla zapomenout na konci školního koronaroku?
 
Třikrát jste měli možnost přečíst si shrnutí o výuce v době mimořádných opatření (březen, duben, květen) Dnes 26. června jsme ukončili tento zvláštní školní „koronarok“. Děti dostaly vysvědčení, paní učitelky připravily pro své žáky vstupenky do dalšího ročník-slovní hodnocení. Všichni žáci, učitelé i Vy rodiče se těšíme na volné dny bez online hodin, příprav, pracovních listů. Škola se zase vyprázdnila. Prázdniny jsou před námi.
Na co bych nerada zapomněla na konci  školního roku?
 

  1. Poděkovat spolupracovníkům a rodičům
 
Krizové situace přinášejí při práci s lidmi nespočet příležitostí poznat lidi kolem sebe o trochu víc. Většina mě nepřekvapila – umí zabrat, když je to potřeba.  Výuka na dálku, která nahradila prezenční výuku, přinesla řadu pozitiv a přinutila nás přemýšlet o smyslu výuky, obsahu učiva a o tom, co je podstatné a nepodstatné. I doma v rodinách jste museli změnit zaběhnuté stereotypy, děti, zvlášť ty mladší, potřebovaly pomoc, za což Vám patří velký dík. Učitelé i já jsme byli potěšeni zpětnou vazbou jak od dětí, tak od řady rodičů. Mnozí z nás, učitelů i rodičů, jsme v této době hodně posílili a uvědomovali jsme si více než kdy jindy, že brzdou moderních metod a postupů je mnohdy jen naše pohodlnost a nezájem.
 
       2. Přemýšlet společně o tom, jak zkušenosti posledních týdnů ovlivní další postupy na naší škole 

Naučili jsme se všichni, učitelé, žáci i rodiče, spoustu nových věcí, které je potřeba systémově zakomponovat do běžné výuky, smysluplné využití moderních technologií při společných projektech, při vzdělávání krátkodobě či dlouhodobě absentujících žáků, ale i při komunikaci s rodiči. Například informační odpoledne online formou se setkalo s mimořádným zájmem ze strany rodičů, a tak přemýšlíme, že u této formy předávání informací dvakrát za rok zůstaneme. Společné setkávání je však zcela jednoznačně nenahraditelné, a to jak pro žáky, tak pro dospělé a naši žáci při dotazech, co jim chybělo při distanční výuce s jistotou odpovídali, že kamarádi, učitelé, kontakt. I tato skutečnost, kdy se tolik dětí těšilo do školy, by měla směrovat další vývoj, aby to tak bylo častěji a bez nutnosti školu uzavírat. Ke zlepšenému klimatu přispívala i skutečnost, že bylo doporučeno neznámkovat, využívat zpětnou vazbu a formativní hodnocení. Jak se bude tato problematika řešit dál, je podle mého názoru otázka celonárodní veřejné diskuse, protože si nejsem jistá, zda je rodičovská veřejnost připravena na zrušení výkonového hodnocen-nebo chcete–li známkou - a nahradit jej hodnocením procesu a pokroku, slovním hodnocením.
 
       3. Nezapomenout odpočívat

 
Rozvrhnout si čas, plánovat a umět odpočívat jsou dovednosti, které byly důležitým faktorem pro úspěšné zvládnutí distanční výuky jak pro žáky, tak pro nás učitele. Všechny aktivity byly mnohem náročnější, než za normálního stavu. Proto je potřeba si odpočinout, vyhodnotit celý proces, uspořádat si myšlenky a společně pak vykročit do nového školního roku. Přeji nám všem klidné léto a čas dovolených.
 
 
Mgr. Zdeňka Pavlíčková, ředitelka školy                                                                                                                   Velký Beranov, dne 26. června  2020
 
 
 
 

Informace pro rodiče – Jak probíhala výuka v květnu?
 
Vážení rodiče,

již dvanáct týdnů probíhá ve škole distanční výuka. Před třemi měsíci by mě ani ve snu nenapadlo, že takhle dlouho budeme bez osobního kontaktu nejen s žáky, ale i s Vámi. Když se ohlédnu zpět do březnových dnů, popsat tehdejší stav bych mohla jediným slovem: obavy. Teď po třech měsících vidím a můžu říci: zvládli jsme to. Zvládli jsme to, i když jsme nebyli spolu na jednom místě, ale spolupracovali jsme, pomáhali si, vyměňovali si zkušenosti. My učitelé, i naši žáci.  V takové situaci totiž příkazy nefungují žádným směrem.  Co funguje, je spolupráce, nabídka pomoci, výměna zkušeností. Každý z nás, dospělí nebo děti, jsme si museli zvyknout na jiné podmínky, zamyslet se nad plánováním času a plněním úkolů. My učitelé jsme museli přemýšlet jinak, jak naplánovat online hodinu, aby se do ní někdo přihlásil, čtení pod lavicí je v online prostoru mnohem jednodušší, stejně jako kouzelné tlačítko odpojit. Hodily se zkušenosti „z normálních časů“, vlastnosti, které se snažíme posilovat u svých žáků: zodpovědnost, zdravá ctižádost, empatie, ochota, spolupráce. Tak jako ve třídě, i při online výuce a dalších formách vzdělávání na dálku někteří žáci nenašli v sobě právě tyto dovednosti a zůstávali po celou dobu neviditelní nebo se stali odborníky v různých typech výmluv od špatného pokrytí internetovým signálem, špatnou kvalitou přenosu nebo neochotou vstávat dopoledne, ale šanci měli a mají po celou dobu.
Květen byl dobou rozvolňování opatření, a tak se od 11. května začali do školy pomalu vracet žáci. Nejdříve deset deváťáků připravujících se dvakrát týdně ve dvou 90minutových blocích na přijímací zkoušky. Vrátili se do školy dobrovolně, i když mnozí neskrývali rozmrzelost, protože si to prý přáli rodiče.
25. května se vrátilo 68 žáků 1. stupně. S úsměvem, i když přes roušku, s chutí si povídat a pracovat s paní učitelkou ve třídách. Nezapomněli jsme ani na ty děti, které zůstávají doma a čtvrťáci se hned v prvních dnech učili společně se svými kamarády, kteří se z různých důvodů do školy vrátit nemohli.
Zrovna když píšu toto zamyšlení, probíhá dotazníkové šetření k možnému návratu žáků 2. stupně. A je jasné už teď, že budeme učit i druhý stupeň. Předběžně chystáme výuku tříd na druhém stupni tak, aby děti v zásadě chodily od 9. 6. do školy dva dny v týdnu na 4 hodiny denně. Během dvou týdnů děti mohou jít čtyřikrát na pět hodin do školy. Počítáme s hodinami matematiky, češtiny, cizího jazyka a také zbývajících předmětů.  Detaily budou zveřejněny na webových stránkách školy nejpozději ve čtvrtek 4. 6.
V úterý 2. 6. máme v plánu informační odpoledne. Nabídka pro Vás, nejenom že se dozvíte, jak Vaše děti pracují, jak se bude hodnotit, ale máte jedinečnou příležitost poznat online prostředí, v němž se učí. Ještě než skončí školní rok, chtěla bych všem rodičům poskytnout možnost vyjádřit se k fungování školy v průběhu mimořádných opatření, a to formou krátkého dotazníku, na nějž Vám odkaz zašlu přes Bakaláře a děkuji za Váš čas a názory. S jeho výsledky budete samozřejmě seznámeni.
 
Mgr. Zdeňka Pavlíčková, ředitelka školy                                                                                                                  Velký Beranov, dne 31. května 2020
      
 
 
 

Informace pro rodiče – Jak probíhala výuka v dubnu?
 
Vážení rodiče,
 
již sedm týdnů probíhá ve škole distanční výuka. Výuku průběžně vyhodnocujeme a dle možností využíváme další formy a metody výuky. Kromě domácích úkolů a další práce k procvičování zadávené každé pondělí prostřednictvím webových stránek školy se většina žáků účastní on line hodin. Na druhém stupni probíhají hodiny několikrát týdně již od března, na prvním stupni hodiny někteří vyučující také zavedli a velmi si je pochvalují, zejména možnost sejít se s žáky, kterým podle jejich vlastních slov chybí kamarádi ze školy a raději by se učili ve svých třídách. Máme radost, že jsme se společně učitelé i žáci naučili spoustu nových věcí, tato doba posunuje digitální kompetence nás všech-žáků, rodičů i vyučujících. Jsme proto rádi, že jsme společně situaci zvládli a můžeme zase kvalitněji pracovat a pravidelně se setkávat. 
 
Diskutovaným tématem v médiích a mezi rodiči je avizované otevření škol. Škola nyní realizuje průzkum předběžného zájmu o návrat do školy dětí 1. stupně. Konečně jsme se 2. května dočkali zpřesňujících informací ze strany MŠMT v podobě Souboru hygienických pokynů pro MŠ, ZŠ a SŠ http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss , které vyhodnocujeme a přizpůsobujeme na naše podmínky a dle možností provoz školy zajistíme co nejlépe. Rodiče budou včas o organizaci vzdělávání informováni prostřednictvím webových stránek školy. Nedávno jsem informovala o termínu konzultací pro deváťáky připravujících se na přijímací zkoušky na střední školy. Jak už se stalo téměř zvykem, informace ze strany pana ministra se z původně avizovaného června posunuly na týden od 11. května. Samozřejmě i tuto čerstvou informaci analyzujeme a původně oznámené termíny změníme v souladu s novým rozhodnutím a dáme rodičům žáků 9. třídy vědět, jak bude návrat probíhat.
Děkuji žákům, rodičům a vyučujícím za spolupráci během celého dosavadního období domácí výuky a přeji příjemné májové dny.
 
 
Mgr. Zdeňka Pavlíčková, ředitelka školy                                                                                              Velký Beranov, dne 3. května 2020
 
 
Informace pro rodiče – Jak probíhala výuka v březnu?
 
Vážení rodiče,
 
uplynul téměř měsíc od oznámení Vlády ČR o uzavření škol. Pro učitele, jejich žáky a Vás jako rodiče nastala naprosto nová nečekaná situace. Škola musela promyslet a zajistit způsob vzdělávání na dálku, Vy rodiče zase promyslet, co s dětmi, nastavit jim denní program a zvládnout další starosti, které zasáhly Váš běžný rodinný život.
Naším cílem od začátku bylo nezahltit žáky a Vás velkým množstvím úkolů a vést společně s Vámi k zodpovědnosti žáky – děti. U nižších ročníků děkujeme rodičům za spolupráci, protože bez Vaší podpory by se naše práce úplně nedařila.
Děkujeme všem rodičům za potvrzení informací o dálkové výuce v systému Bakaláři na samém začátku naší spolupráce a komunikace a také za to, že pravidelně sledujete školní webové stránky, které byly zvoleny jako hlavní informační panel a kde jsou na začátku týdne zveřejňovány týdenní plány a úkoly na dané období. Někteří vyučující používají pro zpřesnění a zpětnou vazbu emailovou komunikaci (zejména na 1. stupni), tak jak jste společně zvyklí.

Na webových stránkách jsou vedle konkrétních plánů aktivit i odkazy na internetové zdroje nebo online učebnice a materiály využívané i při běžné výuce ve škole nebo na zdroje, které byly zpřístupněny nakladatelstvími pro školy a jejich žáky zdarma po dobu mimořádných opatření. Příležitostí pro samostudium mají žáci podle našeho názoru poměrně dost, učitelé se snaží poskytovat příležitosti ke spolupráci a záleží jenom na přístupu a ochotě na sobě pracovat i bez hrozby špatné známky.
Protože využíváme online služby Microsoft Office 365, jejichž součástí je nástroj Teams, určený pro online komunikaci a spolupráci, zadávání domácích úkolů a pořádání vyučovacích hodin s podporou videa, audia i sdílení obrazovky, rozhodli jsme se využít této služby a po nutném vzdělávání v rámci učitelského týmu se již někteří scházejí na pravidelných on line hodinách. Zde se ukazuje, jak je nezbytně nutné, aby žáci měli nastavený systém pravidelné práce, protože někteří-není jich mnoho, ale jsou takoví-si pletou uzavření školy a dálkový způsob výuky s prázdninami, nekomunikují a neplní žádné úkoly. I proto, vážení rodiče, v nejbližších dnech dostanete od třídních učitelů stručné shrnutí dosavadní práce a přístupu Vašich dětí (na 1. stupni  jste zvyklí takovou zpětnou vazbu dostávat průběžně), jak se jim daří využívat příležitostí a převzít zodpovědnost za své učení.
MŠMT v současné době doporučuje nehodnotit známkou (alespoň ne špatnou), ale využívat formativní způsob, popis pokroku a poskytovat zpětnou vazbu. V případě nejasností lze kontaktovat jednotlivé učitele na jejich služebních emailových adresách: https://www.zsvberanov.cz/zakladni_skola/kontakty
 
Dovolte, abych Vám poděkovala za dosavadní spolupráci a popřála Vám klidné dny.
 
Mgr. Zdeňka Pavlíčková, ředitelka školy                        Velký Beranov, dne 8. dubna 2020

 
     Fond Vysočiny