Informace k mimořádnému opatření k uzavření škol

INFORMACE K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ K UZAVŘENÍ ŠKOL

Vyjádření ředitelky školy

Vážení rodiče, 

dle nařízení MZ ČR je nařízen zákaz vstupu žáků do budovy školy od 11. března 2020. Školní jídelna nebude vařit pro žáky ani cizí strávníky. Odhlášení stravy v době uzavření školy provede centrálně vedoucí školní jídelny. Sledujte prosím  nadále webové stránky školy.

Rovněž si můžete ve škole nechat potvrdit ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 13 LET  u účetní  školy, p. Hegnerové.  Žádost podávejte elektronicky na adresu: hegnerova@zsvberanov.cz
Do emailu uveďte jméno, příjmení dítěte a třídu a rodné číslo dítěte. Tiskopis vyplníme a naskenovaný s naším razítkem pošleme na email zpět. I vy pak můžete tuto Žádost o ošetřovné poslat svému zaměstnavateli v elektronické podobě.

Opatření platí do odvolání

Mgr. Zdeňka Pavlíčková

ředitelka školy

 

Vyjádření MZ ČR

Opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost při vzdělávání nebo studiu a týká se všech žáků a studentů. Na základní škole se pak týká také přípravných tříd a přípravného stupně základní školy speciální. Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách a školských zařízeních

Opatření je platné do odvolání.   

Opatření se týká i jiných akcí pořádaných školou pro žáky a studenty a také praktického vyučování včetně odborného výcviku.

V případě již probíhajících akcí pořádaných školou (například lyžařský kurz) je možné tyto akce dokončit. U dalších takových naplánovaných akcí doporučujeme zvážit jejich uskutečnění. Pokud škola koná další akce, které však nesouvisí přímo se vzděláváním, doporučujeme i takovéto akce zrušit nebo omezit.

Aktuální informace o zájezdu do Anglie budou doplněny po jednání s cestovní kanceláří.

Opatření se týká prezenčního vzdělávání, tedy v ZŠ celé vzdělávání, v SŠ a VOŠ při denní, večerní případně kombinované formě vzdělávání při osobní účasti. Tam, kde to podmínky školy a žáků či studentů umožní, je možné používat nástroje „distančního vzdělávání/studia“. O využití těchto nástrojů rozhoduje ředitel školy.

Školní jídelny – poskytující stravování žákům a studentům ZŠ, ZŠS, SŠ, konzervatoře a VOŠ nebudou po tuto dobu poskytovat školní stravování těmto žákům a studentům. Na jiné činnosti nemá opatření přímý vliv.

Školní družina – nebude po dobu platnosti opatření v provozu.

Zaměstnanci školy:

I nadále platí, že podle § 22a odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících je pedagogický pracovník povinen být na pracovišti zaměstnavatele v době stanovené rozvrhem jeho přímé pedagogické činnosti, v době stanovené rozvrhem jeho dohledu nad dětmi a žáky, v době zastupování jiného pedagogického pracovníka a v případech, které stanoví v souladu se zákoníkem práce zaměstnavatel.

Primárně ředitel školy přiděluje zaměstnancům (pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům) práci (např. vzdělávání s využitím nástrojů distančního vzdělávání nebo výkon prací souvisejících s přímou pedagogickou činností).

Nemůže-li ředitel školy pedagogickému pracovníkovi práci přidělovat, může mu určit dobu čerpání samostudia.

Pokud ředitel školy nemůže zaměstnanci přidělovat práci, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele.  

Ošetřovné:

Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let.

Zaměstnanec - rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

Podrobnosti včetně tiskopisu, který potvrzuje škola, jsou k dispozici na https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf.

/Mimořádné opatření MZ.pdf

/Formulář ČSSZ - žádost o ošetřování.pdf

/Informace ČSSZ o čerpání ošetřování.pdf

 

 

 

 

 
 
     Fond Vysočiny